Historia

Historia AKademySkills


PL:
Jesteśmy drużyną powstałą 19 sierpnia 2017 roku, przez Sebastiana "SeKo" Kokoszkę, który nigdy nie opuścił naszej załogi nawet gdy nie było dobrze. Graliśmy wtedy pod nazwą SilesianHawks. Aktualnie posiadamy dwie dywizje w CS:GO. Wszyscy wierzymy, że ciężką pracą uda się osiągnąć wiele na scenie E-sportowej! Początki nie były łatwe, a sam zespół składał się jedynie z zawodników mieszkających w Jastrzębiu-Zdroju. Wraz z odejściem kilku graczy 13 grudnia 2017r. zmieniła się nazwa na AKademySkills. Przez nasze szeregi przedarło się już około 25 osób. Przełom 2017/18 roku był dla AKademySkills kluczowy. Wtedy utworzona została 2 dywizja, która ostatecznie nie trwała zbyt długo. Po nieudanym występie w KattaxCup zespół prowadzony wówczas przez Naturalesssa rozpadł się, lecz część zawodników została wymieszana z obecnym wtedy "pierwszym" składem. Największym wydarzeniem promującym AKS było wygranie i obronienie tytułu w turnieju CupForWarriors. Wtedy to też zaczęło być o nas głośniej i zostały podpisane pierwsze umowy o partnerstwo. Nasza historia nie była jednak do końca usłana różami. W kwietniu nastała niemoc, która spowodowała prawie zniknięcie naszej drużyny. Pomocną dłoń wtedy wyciągnął organizator turnieju CFW, a dziś nasz zawodnik Kołeczeq. Po ustaleniu obecnego składu zrobiliśmy kolejny krok w przód ku profesjonalizmowi i podpisaliśmy kolejne umowy z partnerami. Jednakże na tym się nie zatrzymujemy. W lipcu 2018 roku wzięliśmy udział w DragonLeague, z którego w późniejszym czasie musieliśmy się wycofać z powodu problemów kadrowych. W sierpniu narodził się pomysł stworzenia własnego turnieju i tak podczas dogrywania PCW Tournament powstał ASTG-Cup. 14 sierpnia została utworzona druga dywizja składająca się z zawodników z różnych krajów europy. Przez okres prawie roku zyskaliśmy mnóstwo doświadczenia, rozegraliśmy kilka cennych sparingów z drużynami mającymi swoje siedzimy m.in. we Francji, Rosji, Finlandii, Niemczech, czy też Turcji i Ukrainie. Nie zamierzamy spocząć na laurach także bądźcie z nami. Razem tworzymy AKS!

ENG:
We are a team formed on August 19, 2017, by Sebastian "SeKo" Kokoszka, who never left our crew. We played then under the name SilesianHawks. We currently have two divisions in CS: GO. We all believe that it will be possible to achieve a lot of work on the E-sport scene with hard work! The beginnings were not easy, and the team consisted only of players living in Jastrzębie-Zdrój. With the departure of several players on December 13, 2017. the name changed to AcademySkills. About 25 people have already broken through our ranks. The breakthrough 2017/18 was key for AKademySkills. At that time, the second division was created, which eventually did not last too long. After the unsuccessful performance at KattaxCup, the team led by Naturalesss broke up, but some of the players were mixed up with the current "first" team. The biggest event promoting AKS was winning and defending the title in the CupForWarriors tournament. Then it also started to be louder about us and the first partnership agreements were signed. Our story, however, was not completely littered with roses. In April, weakness occurred, which caused almost the disappearance of our team. A helping hand was then drawn by the organizer of the CFW tournament, and today our player Kołeczeq. After determining the current composition, we took another step forward towards professionalism and signed further agreements with partners. However, we do not stop at this. In July 2018 we took part in DragonLeague, which later we had to withdraw due to staffing problems. In August, the idea of ​​creating their own tournament was born, and so during the overdraft of PCW Tournament, the ASTG-Cup was created. On August 14, a second division was created consisting of players from various European countries. Over the period of almost a year we gained a lot of experience, we played some valuable sparrings with teams having their seats, among others in France, Russia, Finland, Germany, or Turkey and Ukraine. We do not intend to rest on our laurels too, be with us. Together, we create AKS!